Compromís de qualitat

Llagosnet, fa més d'una dècada que va confiar en els sistemes de gestió de la qualitat. Aquesta empresa s'ha adaptat a les necessitats de qualitat-productivitat exigides per un mercat cada vegada més competitiu, Llagosnet disposa d'un Sistema de Gestió de la Qualitat, descrit en el manual de qualitat i desenvolupat en el Manual de Procediments, de conformitat amb els requisits de la Norma UNE-EN ISO 9001:2000. Tots nostre equip manifesta expressament el seu compromís fonamental de potenciar la qualitat en Llagosnet per tal d'aconseguir el compliment de la següent política: 

Llagosnet existeix perquè hi ha els seus clients, els quals han d'obtenir de nosaltres la plena satisfacció de les seves necessitats, prestant-los el millor servei. 

Els recursos humans són el nostre factor més important i la base per aconseguir els objectius proposats. És necessària la col.laboració decidida de tots els components de l'empresa, amb el total suport dels òrgans directius, que assignaran els recursos necessaris per avançar en el camí de la millora contínua. 

La qualitat només es pot interpretar com un permanent compliment amb els requisits. 

Ens comprometem a millorar contínuament l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat. Utilitzarem els errors per aprendre i eliminar les fonts o causes que els hagin generat. 

La qualitat no és conseqüència només dels controls, sinó d'una correcta i exhaustiva planificació, execució i auditoria. 

La nostra empresa, mitjançant la formació interna s'assegura que la seva Política de Qualitat sigui entesa i acceptada per tot el personal i, amb el concurs d'auditories internes, verifica que el Sistema de Gestió de la Qualitat manté la seva eficiència i adequació contínues.